VAALIOHJELMA

Tavoitteemme 2021-2024

Joutsa on rohkea, ennakkoluuloton, uudistuva luontoon, yrittäjyyteen ja maaseudun voimaan luottava, asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiva kunta.

Varmistamme ja säilytämme sote-palvelut Joutsassa

Vielä menee tovi ennenkuin sote-palvelut siirtyvät maakunnan hoidettaviksi, sitä ennen:

Sosiaalitoimen palveluissa on varmistettava etenkin se, että palvelut annetaan jatkossakin Joutsassa ja että työntekijät tuntevat toimintaympäristönsä. Hyvä, asiantuntijoiden tarjoama palveluohjaus huolehtii, että esim. ikäihmiset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisina, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti tuotettuina mutta yksilöllisinä

Toimeksiantajana ja tilaajana valvomme, että seututerveyskeskus tuottaa tarvitsemamme perusterveydenhuollon palvelut määritellyissä hoitotakuuajoissa ja joutsalainen pääsee tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoon.

Asumispalveluiden kululasku Joutsassa on kasvanut vuosi vuodelta mutta me pidämme edelleenkin kaikista huolta! Kotiin annettavien palveluiden on oltava laadukkaita ja kaikkien tarvitsevien saatavilla. Hoidontarpeen arviointi on oltava asiantuntijoiden käsissä ja kaikki sidosryhmät on muistettava ottaa prosessiin mukaan.


Asukkaita, asukkaita, yrityksiä, yrityksiä....

Joutsan on asukashankinnassa uskallettava olla uudistuva, positiivisella tavalla röyhkeä, esimerkkejä esittelevä, palkitseva jne. Lähetetään täällä työssä käyville ystävällinen kirje , jossa "herätellään" muuttoajatusta ja pyritään poistamaan esteitä. 

Vapaa-ajan asukkaiden aktivointi kotikunnan vaihtoon, tuodaan esille etätyövaihtoehdot ja luodaan mahdollisuudet niille.

Avaintavoitteet: Muuttajia saadaan enemmän kuin pois muuttavia. Uusia yrityksiä syntyy enemmän kuin vanhoja lopettaa.


Vetovoimaa kouluista, päivähoidosta ja vapaa-ajasta

Koulu ja päivähoito on tärkeintä, mitä lapsiperheille voidaan tulevaisuudessa kunnista antaa. Tulemme pitämään kiinni siitä, että resurssit - niin henkilöstö kuin talous - ovat riittävät ja tilat ovat asianmukaisia. Lukio-opetuksen säilyminen tulee varmistaa. Päivähoitoa on kehitettävä joustavaksi, työelämän ja perheiden tarpeita vastaavaksi. Perheiden ja vanhempien mielipiteitä on kuultava näissä asioissa nykyistä enemmän.

Vapaa-aika on jo nyt tärkeää asukkaille ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kunnan tehtävänä on osaltaan olla pitää huolta vapaa-ajanpalveluiden ja tapahtumien vireydestä ja laajuudesta, mutta tärkeimmät toimijat kunnan sijaan ovat yritykset ja 3. sektori. Riittävät avustukset, yhteistyö ja mm. tilojen tarjoaminen käyttöön myötävaikuttavat vireyteen. Perinteisesti vireiden liikunnan ja kulttuurin lisäksi tulevaisuudessa on pidettävä huoli myös nuorisotyöstä ja senioreista.

Avaintavoite: Kuntalaisten mielestä palvelut ovat hyviä ja Joutsa on aidosti vetovoimainen palveluidensa vuoksi.

Joutsalaiset päättävät – hallinto uudistuu

Kokoomus haluaa avata päätöksentekoa nykyistä avoimemmaksi ja osallistaa kuntalaisia entistä enemmän. Tämä tapahtuu mm. kertomalla vireille tulevista asioista hyvissä ajoin etukäteen sekä ottamalla käyttöön uusia kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. On varmistuttava, että myös viranhaltijat ajavat nimenomaan Joutsan etua. Päätöksenteon yhteydessä on tarve arvioida vaikutuksia kohderyhmiin, esimerkiksi perheet ja yritykset.

Joutsan kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtävät ja vastuut tulevat muuttumaan oleellisesti sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Henkilöstömäärä pienenee. Kokoomuksen näkemys on, että henkilöstö- ja virkarakenne on rakennettava uudelleen, ns. puhtaalta pöydältä, jotta vastataan parhaiten kunnan uusiin tehtäviin ja kuntalaisten tarpeisiin. Kokoomus tukee myös nykyistä strategista valintaa, jossa oman palveluntuotannon sijaan siirrytään entistä enemmän palveluiden ostajaksi.

Avaintavoite: Uskallamme uudistua ja kuntalaiset kokevat, että heitä kuullaan ja että heidän on mahdollista osallistua päätöksentekoon.

Mikä on sinun ideasi?

Mitä sinun mielestäni Joutsassa pitäisi tavoitella tai muuttaa tai kehittää? Vaaliohjelmamme ei ole kiveen hakattu, vaan sitä voidaan yhdessä muuttaa, mukauttaa ja kehittää. Ota rohkeasti yhteyttä ja ideoi