VAALIOHJELMA

Tavoitteemme 2017–2021

Joutsa pidetään elivoimaisena seutukeskuksena, jossa on hyvä asua ja yrittää.

Varmistamme ja säilytämme sote-palvelut Joutsassa

Sosiaalitoimen palveluissa on varmistettava etenkin se, että palvelut annetaan jatkossakin Joutsassa ja että työntekijät tuntevat toimintaympäristönsä. On varmistuttava siitä, että esimerkiksi vanhusten, nuorten ja perheiden palveluihin ei muodostu rajapintoja maakunnan ja kuntien välillä, vaan että toiminta on vaikuttavaa puolin ja toisin.

Vanhuspalveluissa tavoitellaan vetovoimaa ja seudullisen keskuksen asemaa. Mm. asumispalveluissa on tulevaisuudessa paljon, pääosin yksityisiin palveluntuottajiin nojautuvia vaihtoehtoja. Kotiin annettavat palvelut ja resurssit on saatava kuntoon ennen sote-uudistusta.

Avaintavoite on rakentaa uusi terveyskeskus, joka mahdollistaa nykyisenkaltaiset terveyspalvelut ja niiden tehokkaan tuotannon. Tämä tukee uudistuksen valtakunnallista tavoitetta vahvistaa perusterveydenhuoltoa.

Uusia asukkaita ja kehittyviä yrityksiä

Asukashankinnassa Joutsa tarvitsee nykyistä aktiivisempia ja pitkävaikutteisempia toimia. Toimenpiteitä tulisi kohdentaa mm. täällä työssä käyviin sekä Jyvässeudulla ja pääkaupunkiseudulla asuviin. Kunnan omistuksessa tällä hetkellä oleva tonttitarjonta ei vastaa parhaalla tavalla kysyntää, tarvitsemme mm. järven rantaan tukeutuvia asuinalueita.

Elinkeinotyön osalta on löydettävä pitkäaikainen ratkaisu, miten ja kuka kunnan ja seutukunnan puolesta yritysasioita hoitaa. Kunnan ja yrittäjien välillä on oltava aitoa yhteistyötä ja luottamusta. Samoin on pikaisesti ratkaistava, miten kunta on mukana yrityksien tilakysymyksiä ratkottaessa. Nykyinen strategiassa oleva linjaus ei palvele yritysten sijoittumista Joutsaan parhaalla tavalla.

Paikallisen vireyden ylläpidossa ratkaisevaa on paikallisten palveluiden käyttö, jossa kunta näyttää tulevaisuudessa entistä enemmän esimerkkiä.

Avaintavoitteina on pitää Joutsa julkisten ja yksityisten palveluiden keskittymänä myös jatkossa, mahdollistaa muualla työssä käyntiä kaikin tavoin, hankkia uusia asukkaita sekä tavoitella työpaikkojen määrässä vähintään lievää kasvua.

Vetovoimaa kouluista, päivähoidosta ja vapaa-ajasta

Koulu ja päivähoito on tärkeintä, mitä lapsiperheille voidaan tulevaisuudessa kunnista antaa. Tulemme pitämään kiinni siitä, että resurssit - niin henkilöstö kuin talous - ovat riittävät ja tilat ovat asianmukaisia. Lukio-opetuksen säilyminen tulee varmistaa. Päivähoitoa on kehitettävä joustavaksi, työelämän ja perheiden tarpeita vastaavaksi. Perheiden ja vanhempien mielipiteitä on kuultava näissä asioissa nykyistä enemmän.

Vapaa-aika on jo nyt tärkeää asukkaille ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kunnan tehtävänä on osaltaan olla pitää huolta vapaa-ajanpalveluiden ja tapahtumien vireydestä ja laajuudesta, mutta tärkeimmät toimijat kunnan sijaan ovat yritykset ja 3. sektori. Riittävät avustukset, yhteistyö ja mm. tilojen tarjoaminen käyttöön myötävaikuttavat vireyteen. Perinteisesti vireiden liikunnan ja kulttuurin lisäksi tulevaisuudessa on pidettävä huoli myös nuorisotyöstä ja senioreista.

Avaintavoite: Kuntalaisten mielestä palvelut ovat hyviä ja Joutsa on aidosti vetovoimainen palveluidensa vuoksi.

Joutsalaiset päättävät – hallinto uudistuu

Kokoomus haluaa avata päätöksentekoa nykyistä avoimemmaksi ja osallistaa kuntalaisia entistä enemmän. Tämä tapahtuu mm. kertomalla vireille tulevista asioista hyvissä ajoin etukäteen sekä ottamalla käyttöön uusia kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. On varmistuttava, että myös viranhaltijat ajavat nimenomaan Joutsan etua. Päätöksenteon yhteydessä on tarve arvioida vaikutuksia kohderyhmiin, esimerkiksi perheet ja yritykset.

Joutsan kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtävät ja vastuut tulevat muuttumaan oleellisesti sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Henkilöstömäärä pienenee. Kokoomuksen näkemys on, että henkilöstö- ja virkarakenne on rakennettava uudelleen, ns. puhtaalta pöydältä, jotta vastataan parhaiten kunnan uusiin tehtäviin ja kuntalaisten tarpeisiin. Kokoomus tukee myös nykyistä strategista valintaa, jossa oman palveluntuotannon sijaan siirrytään entistä enemmän palveluiden ostajaksi.

Avaintavoite: Uskallamme uudistua ja kuntalaiset kokevat, että heitä kuullaan ja että heidän on mahdollista osallistua päätöksentekoon.